Sunday, 22/05/2022 - 15:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS DUYÊN HÀ

Kế hoạch kiểm tra công đoàn

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

THÔNG BÁO

Việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

 Và tài chính công đoàn năm học 2017- 2018

 

 

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

 

          Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm học 2017- 2018, Liên đoàn lao động huyện xin thông báo với CĐCS một số nội dung kiểm tra như sau:

1. Nội dung kiểm tra:

          - Việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

          - Công tác thu- chi tài chính Công đoàn.

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra:

          - Từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2018 (Có lịch cụ thể kèm theo).

3. Thành phần đoàn kiểm tra:

          - Có quyết định kèm theo

4. Thành phần CĐCS tiếp đoàn:

          - Đồng chí đại diện cấp ủy Đảng cơ sở, Ban giám hiệu các trường.

          - Các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐCS.

5. Một số yêu cầu đối với đơn vị được kiểm tra:

          - Ban chấp hành CĐCS căn cứ vào lịch kiểm tra để bố trí sắp xếp lịch làm việc.

          - Ban chấp hành CĐCS chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và việc thu – chi tài chính công đoàn từ 01/6/2017 đến thời gian kiểm tra.

          * Việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam:

          - Kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành CĐCS. Quy chế hoạt động của Ban chấp hành; Công tác phối hợp tham gia xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; qui chế phối hợp công tác giữ Công đoàn với Chính quyền.

          - Kiểm tra việc tiếp nhận, thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo của Công đoàn, kiểm tra việc ghi chép biên bản, Nghị quyết các Hội nghị Ban chấp hành và UBKT, kiểm tra thực hiện quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên và việc theo dõi đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

          - Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực hoạt động và phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của tổ chức công đoàn các cấp, sự phối hợp với các cơ quan chức năng và đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là vai trò của UBKT CĐCS, Ban Thanh tra nhân dân trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện đấu tranh với tham nhũng và lãng phí.

          - Kiểm tra công tác chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và đoàn viên công đoàn.

          * Về việc thu- chi tài chính CĐCS:

          - Quy định về việc thu- chi quản lý tài chính CĐCS.

          - Các chứng từ, sổ sách về thu- chi tài chính Công đoàn từ 01/6/2017 đến thời điểm kiểm tra.

          * Về công tác thi đua:

          - Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chuẩn bị báo cáo Công đoàn năm học 2017- 2018.

          - Bảng chấm điểm thi đua Công đoàn năm học 2017- 2018. (Đề nghị CĐCS nộp Bảng chấm điểm về LĐLĐ huyện trước 11 giờ 00 ngày 27/4/2018).

          Liên đoàn lao động huyện đề nghị BCH CĐCS báo cáo cấp ủy Đảng và Chính quyền, sắp xếp thời gian và hồ sơ, sổ sách liên quan để tiếp đoàn và tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 CHỦ NHIỆM UBKT

 

 

 

 

Bùi Văn Bình                                                           

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG H THANH TRÌ

-------------------

Số: 17/TB- LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---------------

            Thanh Trì, ngày 02 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành

Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sử dụng tài chính Công đoàn

 

          - Căn cứ chức năng nhiệm vụ của UBKT Công đoàn.

          - Căn cứ Kế hoạch số 08/KH- LĐLĐ ngày 02/4/2018 của Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì về việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn cơ sở khối trường học năm học 2017- 2018.

          - Xét đề nghị của UBKT Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sử dụng tài chính Công đoàn khối trường học năm học 2017- 2018, gồm các ông (bà) có tên sau:

1.

Ông Bùi Văn Bình

- Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện Thanh Trì

- Trưởng đoàn

2.

Bà Trần Thị Thu Hương

- Ủy viên BTV, Phó chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện Thanh Trì

- Phó đoàn

3.

Bà Phạm Thị Minh Hoài

- Ủy viên UBKT LĐLĐ huyện, Hiệu phó  Chủ tịch CĐ Trường TH Ngũ Hiệp

- Ủy viên

4.

Ông Đặng Thanh Quang

- Ủy viên UBKT LĐLĐ huyện

Hiệu trưởng Trường THCS Đại Áng

- Ủy viên

5.

Bà Trần Thị Hải

- Ủy viên UBKT LĐLĐ huyện

Hiệu trưởng Trường mầm non

Tả Thanh Oai A

 

- Ủy viên

6.

Bà Trần Thị Lương

- Cán bộ LĐLĐ huyện Thanh Trì

- Thư ký

* Mời các ông (bà) có tên sau tham gia thành viên của Đoàn kiểm tra:

1.

Bà Lê Thị Dung

- Ủy viên BTV LĐLĐ huyện Thanh Trì

Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện

2.

Bà Triệu Thị Minh Thắng

- Ủy viên BCH LĐLĐ huyện Thanh Trì

Phó hiệu trưởng Trường THCS Liên Ninh

3.

Ông Phạm Văn Ngát

- Ủy viên BCH LĐLĐ huyện Thanh Trì

Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Liệt

Điều 2: Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại cơ sở với các nội dung kiểm tra theo Thông báo số 20/TB- LĐLĐ ngày 02/4/2018 của Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì.

Điều 3: Ban chấp hành CĐCS có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, Bảng chấm điểm thi đua, sổ sách, chứng từ và các tài liệu có liên quan và tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 4: Văn phòng, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện, Công đoàn cơ sở và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4

- Lưu

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 CHỦ NHIỆM UBKT

 

 

 

 

Bùi Văn Bình                                                           

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THANH TRÌ

 

LỊCH KIỂM TRA

Việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam năm học 2017- 2018

(Kèm theo Thông báo số 20/TB- LĐLĐ ngày 02/4/2018 của LĐLĐ huyện)

 

 

TT

TÊN CĐCS

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Trường THCS Ngũ Hiệp

 

14 giờ 00 phút

Ngày 04/5/2018

(Thứ sáu)

 

 

Trường THCS Chu Văn An

2

Trường THCS Thị trấn Văn Điển

3

Trường THCS Chu Văn An

4

Trường THCS Liên Ninh

5

Trường THCS Thanh Liệt

6

Trường THCS Tứ Hiệp

 

 

08 giờ 00 phút

Ngày 07/5/2018

(Thứ hai)

 

 

Trường THCS Tứ Hiệp

7

Trường THCS Yên Mỹ

8

Trường THCS Duyên Hà

9

Trường THCS Vạn Phúc

10

Trường THCS Đông Mỹ

11

Trường THCS Ngọc Hồi

12

Trường THCS Đại Áng

 

08 giờ 00 phút

Ngày 08/5/2018

(Thứ ba)

 

Trường THCS Tam Hiệp

13

Trường THCS Vĩnh Quỳnh

14

Trường THCS Tam Hiệp

15

Trường THCS Tả Thanh Oai

16

Trường THCS Hữu Hòa

17

Trường Tân Triều

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 13
Tháng 05 : 813
Năm 2022 : 10.683