Phßng gd&®t thanh tr×                   ĐÒTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

                                                                  Năm học 2018-2019

                                                                  Môn thi: HOÁ HỌC

                                                                  Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

   Câu I ( 4 điểm):

       1/  Hãy giải thích và viết các PTPƯ xảy ra trong các hiện tượng sau:

  1. Sự hình thành hang động và thạch nhũ ở các núi đá vôi.

           b) Tại sao khi đốt kim loại Fe hoặc Al,... thì khối lượng tăng lên còn khi đốt bông, vải sợi thì khối lượng lại giảm?

        2/  Thực hiện các thí nghiệm: Nung KMnO4 ở nhiệt độ cao thu được khí A; cho dung dịch HCl tác dụng với dung dịch KMnO4 thu được khí B; đốt cháy FeS2 trong khí oxi vừa đủ thu được khí D; cho Zn vào dung dịch HCl thu được khí E.

a) Xác định công thức của các khí A, B, D, E và viết các PTHH xảy ra trong các thí nghiệm trên.

b) Cho các khí A, B, D, E lần lượt tác dụng với nhau từng đôi một trong điều kiện thích hợp, hãy viết các PTHH xảy ra (nếu có).

   Câu II ( 4 điểm):  

  1/ Cho các dung dịch sau: H2SO4, Na2SO4, MgSO4, KCl và BaCl2. Chỉ dùng thêm một thuốc thử, nêu cách phân biệt các dung dịch trên.

      2/ Từ hỗn hợp gồm CaCO3, ZnCO3, CuCO3 và Cu(OH)2, làm thế nào để thu được kim loại Cu không lẫn kim loại khác. Nêu cách tiến hành thí nghiệm và viết các PTHH xảy ra.

   Câu III ( 4 điểm):

     1/ Dẫn từ từ V lit khí CO2 (đ.k.t.c) vào 300 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1M thì thu được 19,7 gam kết tủa trắng. Tính thể tích V.

     2/ Cho 18,5 g hỗn hợp Z gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200 ml dd HNO3 loãng, đun nóng, khuấy đều .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO (duy nhất), dung dịch Z1, và còn lại 1,46 g kim loại .

a- Tính nồng độ mol của dd HNO3.

b- Tính khối lượng muối trong dd Z1

   Câu IV ( 4 điểm):

      Có một dung dịch C là dung dịch HCl. Một hỗn hợp B có khối lượng 39,76 gam gồm MgO và Al2O3. Chia B thành 2 phần thật đều nhau. Cho phần 1 vào cốc chứa 200ml dung dịch C. Sau phản ứng làm bay hơi cẩn thận hỗn hợp, thu được 47,38 gam chất rắn khan. Cho phần 2 vào cốc chứa 400 ml dung dịch C rồi cô cạn như trên thu được 50,68 gam chất rắn khan. Viết các PTHH xảy ra. Tính nồng độ mol của dung dịch C và hàm lượng phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp B.

    Câu V ( 4 điểm):

          Hoà tan 5,37 gam hỗn hợp gồm 0,02 mol AlCl3 và một muối MX2 ( X là halogen) của kim loại M hoá trị II vào nước ,thu được dung dịch A .Cho dung dịch A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch AgNO3 ,thu được 14,35 gam kết tủa .Lọc lấy dung dịch ,cho tác dụng với dung dịch NaOH dư ,thu được kết tủa B .Nung B đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn.

     Mặt khác ,nhúng một thanh kim loại D hoá trị II vào  dung dịch A .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ,khối lượng thanh kim loại D tăng 0,16 gam (giả thiết toàn bộ lượng kim loại M thoát ra bám vào thanh kim loại D )

        a-Cho biết công thức cụ thể của muối halogenua của kim loại M ?

           Tính nồng độ mol/l của dung dịch AgNO3 .

        b-D là kim loại gì ?

 

 ( H = 1; N = 14; Fe = 56; O = 16; C = 12; Al = 27; Cl = 35,5; Mg =24 ; Na =23; Ba = 137; Ag = 108)

 

 
 

 

Chúc các em làm bài tốt !