UBND HUYỆN THANH TRÌ

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM

Môn: Hóa học IJSO.

Năm học: 2018 -  2019

 I/ Hướng dẫn chung

    - Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm như hướng dẫn quy định ( đối với từng phần ).

   - Trong khi tính toán, nếu nhầm lẫn một câu hỏi nào đó dẫn đến kết quả sai nhưng phương pp giải đúng thì trừ đi nửa số điểm giành cho phần hoặc câu đó. Nếu tiếp tục dùng kết quả sai để giải các vấn đề tiếp theo thì không tính điểm cho các phần sau.

   - Đối với PTHH nào mà cân bằng hệ số sai hoặc thiếu cân bằng ( không ảnh hưởng đến giải toán) hoặc thiếu điều kiện thì sẽ trừ nửa số điểm giành cho PT đó. Trong một PTHH, nếu cứ từ một CTHH trở lên viết sai thì PT đó không được tính điểm.

II/ Đáp án và thang điểm chấm

Phần I.  Trắc nghiệm ( 10 điểm):

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

B

C

B

C

A

C

D

D

A

Phần II. Bài trả lời ngắn (4 điểm)

 

Câu 1:    4,36M và 2,18M                                                    Câu 2:    6,81 gam

 

Phần III. Tự luận (6 điểm)

Bài 1: (3 điểm)  Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl

Đáp án

Điểm

   PTHH: KOH  + HCl ® KCl  +  H2O

Trường hợp 1: Khối lượng chất tan gồm 0,1 mol KCl và khối lượng HCl dư

     n KCl = 0,1 x 74,5 = 7,45 g

Theo ĐB khối lượng chất tan là 6,525 g. Vậy loại trường hợp này

Trường hợp 2: Khối lượng chất tan gồm KCl và KOH dư

Gọi n KCl = a mol ; n KOH dư =  b mol

Theo đề bài ta có hệ PT:   74,5a + 56b = 6,525             a = 0,05 mol

                                          a  +  b  = 0,1                       b = 0,05 mol

Vậy số mol HCl đã dùng để trung hoà KOH là 0,05 mol

       C M HCl = 0,05 : 0,1 = 0,5 mol

0,5 đ

 

 

0,5 đ

 

 

0,5 đ

 

 

 

 

0,5 đ

 Bài 2: (3 điểm)

     Hoà tan hết 11,2 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại M (hoá trị x) và M’ (hoá trị y) trong dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch muối sau phản ứng thu được 39,6 gam muối khan. Tính thể tích của khí H2 sinh ra.

Đáp án

Điểm

 Gọi A là ký hiệu chung của 2 kim loại M và M’ có hoá trị trung bình là n và a là tổng số mol của 2 kim loại.

   A    +     nHCl    ®    ACl+   n/2 H2     

 a mol      an mol                       an/2mol

Theo ĐB có          A.a = 11,2

                            (A  +  35,5n).a = 39,6           Giải hệ PT ta có na = 0,8

Theo PT nH2 = na/2 = 0,8/2 = 0,4 mol

VH2  = 0,4 x 22,4 = 8,96 lit

 

 

0,5 đ

0,5đ

 

 

 

0,5 đ

0,5 đ