MỤC LỤC

 

 

Phần

Mục

Trang

 

1

2

3

4

 

 

Mở đầu

Lý do chọn đề tài

Mục đích nghiên cứu

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

2

2

3

3

3

 

 

 

1

2

3

3.1

3.2

4

4.1

 

4.2

 

4.3

 

4.4

 

 

 

 

      Nội dung

Cơ sở lý luận

Cơ sở thực tiễn

Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Thuận lợi

Khó khăn

Các giải pháp thực hiện

Phương pháp dạy học đặc trưng của bộ môn mĩ thuật

Dạy học mĩ thuật ở trường THCS có 4 phân môn chính

Vì sao phải chú trọng đổi mới phương pháp dạy học?

Một số phương pháp quan trọng trong dạy học phân môn thường thức mĩ thuật ở trường THCS

 

 

4

4

4

5

5

5

6

 

6

 

7

 

7

 

 

8

 

 

 

 

1

2

3

 

 

Kết luận và kiến nghị

Bài học kinh nghiệm

Những kiến nghị, đề xuất

Kết luận

 

 

19

19

19

19

 

 

 

Tài liệu tham khảo

21

 

 

 

 

 

 

 

MỞ ĐẦU

 

1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI        

         Thiên nhiên rộng lớn chứa đựng biết bao ngôn ngữ tạo hình, các đường nét, hình khối, màu sắc của cỏ cây hoa lá, mây trời, muôn thú…tất cả đều lung linh, đẹp đẽ.Chúng không chỉ cho ta vật chất để sống mà từ cái đẹp đó đã đem lại cho con người những cảm xúc để yêu đời, yêu người và biết sống đẹp.

      Cuộc sống ngày càng phát triển thì như cầu thưởng thức cái đẹp sẽ không ngừng được nâng cao, cái đẹp đã thực sự trở thành một động lực phát triển của xã hội, góp phần tăng trưởng nền kinh tế. Mĩ cảm để sống đẹp là mục tiêu của giáo dục, lấy những  cái đẹp để giáo dục con người, như vậy “Cái đẹp là cái đức”.

       C¸i ®Ñp trong héi ho¹ lµ g×?Lµ sù ph¶n ¸nh vµ miªu t¶ mét c¸ch s¸ng t¹o vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn vÒ cuéc sèng x· héi, cho nªn vÎ ®Ñp cña cuéc sèng vµ trong thiªn nhiªn lµ ngän nguån cña c¸i ®Ñp trong nghÖ thuËt.

        VÎ ®Ñp trong nghÖ thuËt héi ho¹ chÝnh lµ sù b¾t nguån cña cuéc sèng ®­îc nghÖ sö dông ng«n ng÷ héi ho¹ thÓ hiÖn b»ng t©m hån cña hä ®Ó t¸i t¹o ,miªu t¶ lµm cho nã cã ý nghÜa vµ tÝnh chÊt nghÖ thuËt.

         Với nhiều lợi thế, môn Mĩ thuật sẽ tạo điều kiện cho học sinh học tập có hiệu quả hơn.

          MÜ thuËt lµ m«n häc thuéc lÜnh vùc n¨ng khiÕu, mµ tÊt c¶ c¸c em häc sinh kh«ng ph¶i em nµo còng cã n¨ng khiÕu vÒ mÜ thuËt.Nh­ chóng ta ®· biÕt d¹y mÜ thuËt kh«ng nh»m ®µo t¹o c¸c em trë thµnh họa sÜ, mµ nh»m gi¸o dôc thÈm mÜ cho c¸c em lµ chñ yÕu, giúp các em thể hiện khả năng quan sát, nhận xét, cách suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo, tư duy hình tượng và phương pháp làm việc khoa học, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em tiÕp xóc, lµm quen vµ th­ëng thøc c¸i ®Ñp , tËp t¹o ra c¸i ®Ñp vµ biÕt vËn dông c¸i ®Ñp vµo sinh ho¹t häc tËp hµng ngµy vµ góp phần hình thành phẩm chất của con người lao động trong thời đại mới.

         Đối với hầu hết mọi người khi đứng trước một công trình kiến trúc cổ hay một tác phẩm hội họa đẹp chúng ta không khỏi thắc mắc tác phẩm nghệ thuật này có ý nghĩa gì, được hình thành từ thời đại nào, ai đã sáng tạo nó ?,…nhất là đối với học sinh, những câu hỏi đó luôn xuất hiện trong đầu các em chính vì vậy tôi thấy rằng phân môn thường thức mĩ thuật là một phân môn hay nhằm trang bị, cung cấp cho các em một số hiểu biết về nghệ thuật tạo hình thông qua một số kiến thức sơ lược lịch sử mĩ thuật Việt Nam và Thế giới. Qua đó góp phần hình thành ở học sinh khả năng cảm thụ cái đẹp trong nghệ thuật tạo hình được thể hiện qua đường nét, hình khối, đậm nhạt, không gian ánh sáng, màu sắc, bố cục. Các em được làm quen với một số tác giả, tác phẩm nổi tiếng từ đó thấy được giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm và khả năng sáng tạo của tác giả. Trªn c¬ së ®ã dÇn dÇn h×nh thµnh ë c¸c em thÞ hiÕu thÈm mÜ vµ t×nh c¶m thÈm mÜ, biÕt tr©n träng,  gi÷ g×n  ph¸t huy vèn v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc .Nh­ vËy gióp c¸c em tõng b­íc n©ng cao nhËn thøc lµm cho t©m hån c¸c em trë nªn phong phó, ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch.

          §Ó ®¸p øng vµ th­c hiÖn tèt môc tiªu nãi trªn, b¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn gi¶ng d¹y bé m«n mÜ thuËt ë nhµ tr­êng THCS Duyên Hà - Thanh Trì - Hà Nội, t«i lu«n t×m hiÓu nh÷ng khã kh¨n , thuËn lîi trong viÖc häc mÜ thuËt cña c¸c em nh»m t×m ra ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó gióp c¸c em häc tËp tèt h¬n đối víi bé m«n n¨ng khiÕu nµy. §Æc biÖt h¬n n÷a ph©n m«n th­êng thøc mÜ thuËt cũng lµ mét ph©n m«n khã ®Ó c¸c em tiÕp thu vµ c¶m nhËn. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài “ Phát huy năng lực thường thức mĩ thuật cho học sinh THCS” để nghiên cứu.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

- Tìm hiểu các phương pháp để phát huy khả năng thường thức mĩ thuật cho học sinh THCS.

- Tìm hiểu về thực trạng khi áp dụng các phương phấp dạy thường thức mĩ thuật.

- Nghiên cứu và tìm ra phương pháp hay để dạy học sinh trong phân môn thường thức mĩ thuật.

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI  NGHIÊN CỨU

- Học sinh trường THCS Duyên Hà - Thanh Trì - TP Hà Nội.

- Theo dõi phương pháp dạy của Giáo viên và sự tiến bộ cửa học sinh trong phân môn thường thức mĩ thuật.

- Thực hiện một số phương pháp mới vào các bài trong phân môn.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp phân tích.

- Phương pháp nghiên cứu các tài liệu tổng hợp.

- Phương pháp quan sát.

- phương pháp điều tra giáo dục.

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG

 

1.CƠ SỞ LÝ LUẬN   

        Mĩ thuật ở trường phổ thông nối chung và THCS nói riêng chủ yếu là giáo dục thẩm mĩ, tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc, làm quen và thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, của con ngườ tạo ra. Qua đó vận dụng những hiểu biết về cái đẹp vào sinh hoạt và học tập hàng ngày.

        Phân môn thường thức mĩ thuật ở lớp 6, 7, 8, 9 cung cấp cho học sinh một lượng kiến thức cơ bản nhất định giúp các em hiểu được cái đẹp của đường nét, hình mảng, đậm nhạt, màu sắc và bố cục thông qua các tác phẩm, các công trình mĩ thuật. Yêu thích phân môn này các em sẽ tìm thấy vai trò to lớn của mĩ thuật trong đời sống và xã hội. Ngoài ra, các em còn được tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của các ,họa sĩ, các nhà điêu khắc nổi tiếng Việt Nam và Thế giới. 

2.CƠ SỞ THỰC TIỄN      

         Qua quan sát và điều tra cơ bản ở các trường THCS tại địa bàn Huyện Thanh Trì - TP Hà Nội, cụ thể là trường THCS Duyên Hà, cho thấy:

2.1.Về phía nhà trường:

-  Đa số các nhà trường đều có phòng học chức năng “ Giáo dục Mĩ thuật”, trang thiết bị, đồ dùng dạy học môn mĩ thuật nói chung và phân môn thường thức mĩ thuật nói riêng tương đối đầy đủ, như tranh ảnh trong bộ đồ dùng dạy học mĩ thuật, một số phiên bản tranh ảnh họa sĩ Việt Nam và Thế giới, tranh thiếu nhi. Còn lại tranh ảnh mĩ thuật đương đại không có để các em quan sát.

- Tại thư viện trường chỉ có sách giáo khoa, sách giáo viên hay có chăng chỉ có ít tài liệu tham khảo liên quan đến mĩ thuật Việt Nam  cũng như mĩ thuật Thế giới. Vì vậy, phần nào hạn chế những hiểu biết của các em.

-  Các trường đã kết nối internet nhưng học sinh chưa có thói quen tìm hiểu trên mạng, do đó những thông tin mở rộng về mĩ thuật các em vẫn chưa cập nhật.

2.2. Về phía gi¸o viªn:

- Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®­îc sù quan t©m cña §¶ng , Nhµ n­íc,       nghµnh GD& ĐT , ®éi ngò gi¶ng d¹y bé m«n mÜ thuËt ®­îc ®µo t¹o chuÈn ho¸ h¬n vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu tèt h¬n trong gi¶ng d¹y mÜ thuËt .

2.3.Về phía học sinh:

      Qua khảo sát cho thấy:

-  Đa số học sinh có đủ SGK, dụng cụ học tập như: giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ,…

-  90% học sinh thích học môn mĩ thuật, 10% không thích học do không có năng khiếu vẽ mĩ thuật.

 

 

3. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

3.1. Thuận lợi.

- Trường THCS Duyên Hà là một trường chuẩn quốc gia đang thực hiện chuẩn giai đoạn   nên cơ sở vật chất tương đối khá đầy đủ, có các phòng học chức năng như: Mĩ thuật, Tin học, Âm nhạc, Hóa học, vật lý,...Bởi vậy việc giảng dạy nói chung và môn Mĩ thuật nói riêng có thuận lợi hơn.

- Ở trường học sinh chủ yếu là con em nông thôn, bước đầu đồ dùng phục vụ cho việc học môn Mĩ thuật của các em chưa đầy đủ. Mặc dù vậy, đa số học sinh rất yêu thích môn vẽ. Qua vận động phụ huynh và được hưởng ứng nên đồ dùng học tập phục vụ cho việc học của các em cơ bản đáp ứng được.

3.2. Khã kh¨n:

+Đối với giáo viên:

       Có thể nói phân môn thường thức Mĩ thuật là một phân môn tương đối khó dạy đối với các giáo viên mĩ thuật bởi khi giảng dạy phân môn này các giáo viên THCS thường gặp những hạn chế sau:

- Lịch sử Việt Nam và thế giới vô cùng phong phú và đa dạng. Từ xã hội nguyên thủy đến ngày nay, mĩ thuật phát triển liên tục, không ngừng, loài người đã chứng kiến sự ra đời của nhiều chào lưu, nhiều phong cách nghệ thuật. Các tác phẩm mĩ thuật đa dạng được lưu giữ rất nhiều ở các bảo tàng mĩ thuật trên thế giới. Không ai có thể nói rằng mình đã được chiêm ngưỡng, thưởng thức tất cả các tranh, tượng nguyên bản trong kho tàng đồ sộ đó của mĩ thuật Việt nam và thế giới. Phần lớn chúng ta mới chỉ được xem tranh, tượng đó qua các phiên bản, các ảnh chụp rất nhỏ bé trong các tuyển tập tranh tượng (ví dụ: tác phẩm Mô-na Li-da của Lê-ô-na Đơ Vanh-xi, tượng Đa-vít của Mi-ken-lăng-giơ...).

       Tuy là một giáo viên dạy môn mĩ thuật, tôi cũng như các giáo viên mĩ thuật khác không tránh khỏi các hạn chế đó. Do vậy chưa thể nói rằng mình đã hiểu biết một cách đầy đủ về nghệ thuật Việt Nam và thế giới. Hơn nữa, có những nền nghệ thuật cổ đã bị mai một hoặc chỉ còn tồn tại trên sách vở, thơ, văn...đó là một khó khăn rất lớn khi giảng dạy phân môn này.

- Cái hạn chế nữa của phân môn này là đồ dùng dạy học, tài lệu liên quan đến bài dạy.Đồ dùng dạy học có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc dạy và học môn mĩ thuật nói chung và phân môn thường thức mĩ thuật nói riêng. Bởi nó là sự hiện diện của kiến thức - các đường nét, hình mảng, hình khối, đậm nhạt, màu sắc, bố cục, các công trình, các tác phẩm mĩ thuật...Nếu thiếu đồ dùng dạy học, học sinh khó có thể lĩnh hội đầy đủ kiến thức ngôn ngữ mĩ thuật nhất là phân môn này.

       Thế nhưng đây lại là một khó khăn lớn đối với giáo viên khi giảng dạy phân môn này, như việc sưu tầm tài liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học là rất khó và tốn kém. Bởi vì có nhiều công trình, tác phẩm mĩ thuật, kiến trúc chỉ còn tồn tại trên sách vở nên việc cho học sinh xem các tranh ảnh liên quan là điều khó thực hiện. Ngay cả việc các tài liệu, tác phẩm hội họa, điêu khắc, kiến trúc còn tồn tại được in trên sách báo bán trong các nhà sách cũng được in một cách rải rác không tập trung, mỗi cuốn sách lại in một tác phẩm hay một công trình nào đó.

- Néi dung các bµi thường thức mĩ thuật cßn dµi so víi thêi l­îng mét tiÕt häc.

 +Đối với học sinh:

- Do đặc thù học sinh vùng nông  thôn nên học sinh ít được tiếp xúc với Nghệ thuật nói chung và Mĩ thuật nói riêng nên cơ bản học sinh chưa chú ý học phân môn thường thức mĩ thuật. Đặc biệt kiến thức để các em tìm hiểu cái đẹp, cái hay trong phân môn thường mĩ thức mĩ thuật lại chủ yếu dựa vào nguồn tư liệu trong sách giáo khoa.

- Một số ®èi t­îng häc sinh ch­a thùc sù quan t©m ®Õn m«n häc, đặc biệt là phân môn thường thức mĩ thuật nªn ch­a chuÈn bÞ tèt ®å dïng phôc vô m«n häc lµm ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn kết quả häc tËp.

- Thêi l­îng thùc hµnh và tìm hiểu bµi, tài liệu ë nhµ còn Ýt v× c¸c em cho r»ng ®ã lµ mét m«n học phô.

- C¸c em còn ch­a tÝch cùc , chñ ®éng trong häc tËp, tìm hiểu, ch­a ph¸t huy ®­îc tÝnh s¸ng t¹o trong thùc hµnh bµi vÏ (cßn mang tÝnh sao chÐp ).

- Ch­a cã t¸c ®éng m¹nh mÏ tõ phÝa gia ®×nh ®Õn viÖc häc tËp cña c¸c em.

4. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

4.1.Ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®Æc tr­ng cña bé m«n mÜ thuËt.

          Tõ khi lý luËn d¹y häc ra ®êi b¾t ®Çu h×nh thµnh nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc, mçi ®Þnh nghÜa nhÊn m¹nh mét vµi khÝa c¹nh nµo ®ã,  ph¸t triÓn nhËn thøc cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c nhµ s­ ph¹m vÒ b¶n chÊt kh¸i niÖm ph­¬ng ph¸p d¹y häc ë mét thêi k× x¸c ®Þnh.

          Trong bèi c¶nh toµn ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ang nç lùc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh trong ho¹t ®éng häc tËp th× ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®­îc xem nh­ lµ c¸ch thøc ho¹t ®éng cña gi¸o viªn trong viÖc chØ ®¹o,  tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp nh»m gióp häc sinh chñ ®éng ®¹t c¸c môc tiªu d¹y häc.

           NghÒ d¹y häc lµ mét trong nh÷ng nghÒ khã bëi s¶n phÈm của nã lµ con ng­êi. Con ng­êi vèn cã diÔn biÕn t©m lý phøc t¹p, mÜ thuËt lµ mét trong nh÷ng bé m«n nghÖ thuËt. NÕu d¹y häc khã th× d¹y nghÖ thuËt cßn khã h¬n, cÇn ph¶i mang tÝnh nghÖ thuËt cao h¬n.

            MÜ thuËt lµ nghÖ thuËt cña thÞ gi¸c, nghÖ thuËt nh×n c¸i ®Ñp nªn d¹y häc lµ tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng giïp häc sinh n©ng cao hiÓu biÕt vÒ gi¸o dôc thÈm mÜ, rÌn luyÖn kÜ n¨ng ®Ó øng dông hiÓu biÕt thÈm mÜ vµo cuéc sèng.

           Víi môc tiªu chung vµ ch­¬ng tr×nh cô thÓ d¹y mÜ thuËt ë trung häc c¬ së kh«ng chØ lµ vÏ mµ lÊy ho¹t ®éng cña mÜ thuËt n©ng cao hiÓu biÕt cho häc sinh, gióp c¸c em cã thªm kiÕn thøc, kÜ n¨ng trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn nh©n c¸ch.

 

4.2.D¹y häc mÜ thuËt ë THCS cã 4 ph©n m«n chÝnh :

+ Th­êng thøc mÜ thuËt.

+ VÏ theo mÉu.

+ VÏ trang trÝ.

+ VÏ tranh.

           §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc c¸c ph©n m«n mÜ thuËt, ngoµi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, kÜ n¨ng s­ ph¹m, ng­êi gi¸o viªn gi¶ng d¹y mÜ thuËt cÇn ph¶i biÕt vËn dông khoa häc linh ho¹t trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p d¹y häc. Khi vËn dông gi¸o viªn kh«ng ®ßi hái b¾t buéc häc sinh ph¶i lµm bµi nh­ nhau,  tu©n thñ mét c¸ch m¸y mãc, rËp khu«n theo c¸i chung. Cã thÓ cïng mét mÉu, mét ®Ò tµi nh­ng s¶n phÈm sÏ kh¸c nhau vÒ h×nh, nÐt, mµu s¾c, bè côc vµ c¸ch khai th¸c ®Ò tµi. C¸ch nh×n,  c¸ch hiÓu,  c¸ch c¶m nhËn cña mçi häc sinh kh¸c nhau sÏ t¹o ra mçi s¶n phÈm kh¸c nhau. KÕt qu¶ cña häc sinh phô thuéc vµo kiÕn thøc, vµo”nghÖ thuËt truyÒn ®¹t” cña gi¸o viªn,  nh­ng quan träng h¬n c¶ lµ c¸ch c¶m nhËn cña häc sinh. Bëi lÏ häc sinh cã høng thó míi chÞu khã suy nghÜ t×m tßi vµ thÓ hiÖn c¶m xóc cña m×nh. D¹y häc mÜ thuËt kh«ng ®¬n gi¶n lµ d¹y häc kÜ thuËt vÏ mµ cßn ph¶i kÕt hîp d¹y häc c¶m thô thÕ giíi xung quanh v× thÕ b¾t buéc gß Ðp häc sinh trong häc mÜ thuËt dÉn ®Õn khu«n mÉu ®ång ®iÖu.

          CÇn ph¸t huy tÝnh tÝch cùc ®éc lËp suy nghÜ,  t×m tÝnh s¸ng t¹o cña häc sinh lµ t­ t­ëng chñ ®¹o cña ph­¬ng ph¸p d¹y häc mÜ thuËt. KÕt qu¶ cña viÖc “d¹y” lµ kiÕn thøc  ph¶i “®Õn”,  ph¶i “vµo” ng­êi häc. H¬n n÷a häc sinh lµ ng­êi chñ ®éng tiÕp nhËn kiÕn thøc tõ gi¸o viªn. Khi gi¶ng d¹y,  gi¸o viªn kh«ng chÞu quan t©m ®Õn ph­¬ng ph¸p d¹y cña m×nh mµ ph¶i chó ý tíi ph­¬ng ph¸p häc cña häc sinh. Do ®ã d¹y mÜ thuËt ë tr­êng trung häc c¬ së cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau:

+ T¹o kh«ng khÝ häc tËp tèt ®Ó häc sinh h¸o høc chê ®îi bµi häc.

+ T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh suy nghÜ t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò mµ gi¸o viªn gi¶ng dạy trên lớp hoc.

+ Tæ chøc  nội dung  bµi häc sao cho häc sinh tham gia vµo qu¸ tr×nh nhËn thøc mét c¸ch tự gi¸c.

+ §éng viªn khÝch lÖ nh»m gióp häc sinh lµm bµi b»ng kh¶ n¨ng vµ c¶m xóc riªng.

4.3.V× sao ph¶i chó träng trong ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc?

 - T×nh tr¹ng thÇy ®äc trß chÐp hoÆc gi¶ng gi¶i xen kÏ vÊn ®¸p, gi¶i thÝch minh họa b»ng tranh, dÉn ®Õn häc sinh quen lèi häc thô ®éng, g©y khã kh¨n cho viÖc ¸p dônglèi d¹y ho¹t ®éng tÝch cùc.

 - NhiÒu gi¸o viªn cßn lóng tóng, thiÕu nh÷ng ph­¬ng ph¸p cô thÓ ®Ó tham kh¶o, häc tËp vËn dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc.

- ViÖc kiÓm tra thi cö vÉn theo l«Ý cò, ch­a khuyÕn khÝch c¸ch häc tù häc,  tù t×m tßi s¸ng t¹o của học sinh.

-  Ph­¬ng tiÖn,  thiÕt bÞ d¹y häc m«n mÜ thuËt vÉn cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ch­¬ng tr×nh,  cßn cã thÓ nªu thªm nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c, ®¸ng chó ý lµ gi¸o viªn ch­a gi¸c ngé ý nghÜa viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trong môc tiªu ®µo t¹o líp ng­êi míi , n¨ng ®éng s¸ng t¹o phôc vô c«ng nghiÖp ho¸,  hiÖn ®¹i ho¸ đất n­íc nªn ch­a quyÕt t©m tõ bá thãi quen d¹y häc theo kiÓu truyÒn ®¹t kiÕn thøc s¸ch vë thô ®éng.

4.4. Một  số phương pháp quan trọng trong dạy học phân môn thường thức mĩ thuật ở trường THCS.

*Thường  thøc mÜ thuËt cã 2 d¹ng bµi häc.

 Bài giíi thiÖu chung:

-  Hoàn  c¶nh lÞch sö, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi.

-  C¸c c«ng tr×nh mÜ thuËt,  t¸c phÈm,  t¸c gi¶ tiªu biÓu.

.Bài häc giíi thiÖu ph©n tÝch mét sè c«ng tr×nh t¸c phÈm,  t¸c gi¶ tiªu biÓu.

Hai d¹ng bµi trªn ®Òu cã thÓ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc sau:

*Ph­¬ng ph¸p quan s¸t :

            Quan s¸t gi÷ vai trß quan träng ®èi víi ph©n m«n th­êng thøc mÜ thuËt, sö dông ph­¬ng ph¸p nµy häc sinh quan s¸t ®­îc nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc,  t¸c phÈm nghÖ thuËt vµ ®­îc ph©n tÝch cô thÓ, chi tiÕt qua hình ¶nh,  ®o¹n phim hoÆc m« h×nh cña c«ng tr×nh kiÕn tróc, t¸c phÈm nghÖ thuËt ®ã.

           Giáo viên dạy thường thức mĩ thuật có sử dụng băng hình thì đây chính là phương tiện dạy học hiệu quả nhất. Sự hiện diện của băng hình giúp cho học sinh và giáo viên gần như trực tiếp quan sát các công trình, tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa hình ảnh mà học sinh quan sát là hình ảnh động khác với ảnh phiên bản minh họa cho nên tạo được hứng thú học tập cho học sinh.

            Đặc biệt là việc hiện đại hóa trong giảng dạy mĩ thuật nói chung và phân môn thường thức mĩ thuật nói riêng. Sử dụng phương tiện hiện đại đó là máy chiếu,  máy đa vật thể Projecterr, giáo viên có thể cho các em thấy rõ hơn vẻ đẹp của từng công trình nghệ thuật, tác phẩm mĩ thuật. Tận dụng tối đa các phương tiện này giáo viên sẽ bớt đi rất nhiều những hoạt động không cần thiết trong giờ dạy.

            KÜ n¨ng quan s¸t gióp häc sinh biÕt c¸ch quan s¸t khi ®øng tr­íc mét t¸c phÈm hay mét ®èi tuîng thÈm mÜ quan,  quan s¸t tõ tæng thÓ ®Õn chi tiÕt. Trªn c¬ së quan s¸t nhËn biÕt t¸c phÈm vÒ néi dung vµ h×nh thøc thÓ hiÖn c¸c em biÕt ph©n tÝch c¸i hay c¸i ®Ñp trong t¸c phÈm. Tõ quan s¸t c¸c em ph©n tÝch tæng hîp kh¸i qu¸t vÒ t¸c phÈm vµ biÕt ®¸nh gi¸ t¸c phÈm ®ã,  c¸c em rót  ra ®­îc bµi häc cã thÓ ¸p dông vµo bµi vÏ cña m×nh.

          VÝ dô: Trong bài 22: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954( mĩ thuật lớp 7). Khi  cho học sinh xem xÐt t¸c phÈm “Chơi ô ăn quani” cña ho¹ sÜ NguyÔn Phan Ch¸nh,  häc sinh quan s¸t t¸c phÈm ®Ó thÊy ®­îc néi dung vµ h×nh thøc thÓ hiÖn.Bức tranh miêu tả một trò chơi dân gian quen thuộc của trẻ em thời kì trước Cách mạng tháng Tám (1945): bốn em bé gái trong trang phục truyến thống của thời kì đó (năm 1931) đang chăm chú chơi ô ăn quan. Sau khi quan s¸t nhËn biÕt nh÷ng nÐt chÝnh cña t¸c phÈm c¸c em biÕt ph©n tÝch néi dung ®­îc th«ng qua h×nh thøc cña t¸c phÈm. §Ó cã ®­îc sù ph©n tÝch nµy,  kiÕn thøc vÒ bè côc, ®­êng nÐt,  h×nh m¶ng, mµu s¾c trong ph©n m«n vÏ tranh sÏ hç trî ®Ó c¸c em cã thÓ nhËn biÕt vµ ph©n tÝch.

            Ví dụ: Cách sắp xếp hình mảng chặt chẽ với các độ đậm nhạt vừa phải đã tạo được sự hấp dẫn của bức tranh. Tuy gam màu chủ đạo là nâu hồng nhưng do cách chuyển màu theo nhiều cung bậc nên màu sắc trong tranh không đơn điệu, tẻ nhạt. Lối vẽ của họa sĩ tuy có dựa vào kĩ thuật dựng hình châu Âu nhưng vẫn giữ được hòa sắc, bố cục, bút pháp phương Đông truyền thống và biểu hiện rất rõ phong cách Việt Nam.

              Häc sinh kh¸i qu¸t ®­îc ,c¶m nhËn ®­îc kh«ng khÝ của bức tranh vui vẻ, hồn nhiên, yên bình vµ thÊy ®­îc gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm lµ tÝnh ch©n thùc, tÝnh d©n téc s©u s¾c. Qua ph©n tÝch t¸c phÈm c¸c em cã thÓ häc tËp c¸ch s¾p xÕp c¸c bè côc,  c¸ch sö dông ®­êng nÐt,  ®Ëm nh¹t,  mµu s¾c trong bµi vÏ cña m×nh.

 

    

                Chơi ô ăn quan. Tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh

 

 

 

 

 

*Ph­¬ng ph¸p trùc quan kÕt hîp víi ph©n tÝch :

        D¹y mÜ thuËt chñ yÕu lµ b»ng ®å dïng d¹y häc,  dïng trªn nh÷ng g× häc sinh nh×n thÊy. V× vËy khi d¹y häc m«n th­êng thøc mÜ thuËt gi¸o viªn cÇn ph¶i lùa chän ®å dïng d¹y häc,  tranh d¹y häc ®iÓn h×nh, râ néi dung cã tÝnh thÈm mÜ,  khu«n khæ hîp lÝ ®Ó häc sinh nh×n râ.

        Víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin,  ng­êi gi¸o viªn d¹y häc thuËt cã thÓ s­u tÇm c¸c t­ liÖu,  h×nh ¶nh cã liªn quan ®Õn bµi häc rÊt thuËn tiÖn th«ng qua internet, c¸c c«ng cô t×m kiÕm, ®Þa chØ trang web, s¸ch b¸o ®iÖn tö. Nªn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc chän lùa vµ xö lÝ th«ng tin ®Ó cã nh÷ng ®å dïng trùc quan mang tÝnh hiÖu qu¶.

        Qua ®ã h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn n¨ng trong th­êng thøc mÜ thuËt  gi¸o viªn cÇn sö dông mét sè ph­¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i nh­ m¸y chiÕu ®Ó chèt l¹i nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi,  cho häc sinh xem b¨ng h×nh vÒ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc,  giíi thiÖu c¸c t¸c gi¶ t¸c phÈm vµ gîi ý cho häc sinh t×m hiÓu th«ng tin tõ internet (h­íng cho häc sinh cã thÓ khai th¸c nh÷ng th«ng tin cã lîi ). Th«ng qua xem b¨ng h×nh dÔ dµng thuÕt phôc häc sinh h¬n trong bµi häc tr¸nh nhµm ch¸n. Do ®ã gi¸o viªn kÕt hîp ph­¬ng ph¸p trùc quan víi ph­¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh.

*Ph­¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh:

        ThuyÕt tr×nh lµ mét ph­¬ng ph¸p nh»m l«i cuèn chó ý cña häc sinh vµo bµi häc,  muèn vËy ngoài  nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc gi¸o viªn ph¶i rÌn luyÖn kÜ n¨ng thuyÕt tr×nh minh họakĩ năng  viÕt ®Æc biÖt lµ kÜ n¨ng nãi vµ vÏ minh ho¹.  Khi thuyÕt tr×nh gi¸o viªn cã thÓ nhËp vai nh­ mét ng­êi h­íng dÉn nhÊt lµ t×m hiÓu vÒ c¸c c«ng tr×nh mÜ thuËt ViÖt Nam vµ thÕ giíi. KÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p trùc quan,  gi¸o viªn thùc sù nh­ mét “h­íng dÉn viªn du lÞch” dÉn d¾t ch­¬ng tr×nh ®Ó l«i cuèn häc sinh  chó ý vµo bµi häc.

        VÏ minh họa lµm t¨ng thªm tÝnh thuÕt phôc gióp häc sinh tin tuëng c¶m phôc vµo ng­êi thÇy.

*Ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p :

       Häc sinh:

- Dùng các câu hỏi để học sinh suy nghĩ và trả lời về nội dung bài học. Học sinh được suy nghĩ trước và dự đoán nội dung mà giáo viên sẽ giảng. Các em không bị động trong quá trình tiếp thu kiến thức. Qua đó kích thích suy nghĩ sự say mê tìm hiểu, gợi mở để học sinh tự phát hiện những vấn đề mới, liên hệ kiến thức mới với kiến thức đã học và kinh nghiệm sống của bản thân, từ đó khắc sâu kiến thức và ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế.

- Hình tành ở các em tính độc lập suy nghĩ, tự tin, phát huy tính tích cực  và tương tác học tập. Tạo hứng thú học tập, phát triển kĩ năng giao tiếp với bạn bè, thầy cô.        

      Gi¸o viªn:

- Th«ng qua vÊn ®¸p gi¸o viªn n¾m b¾t ®­îc kh¶ n¨ng møc ®é nhËn thøc cña häc sinh ®Ó tõ ®ã cã h­íng t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. Qua ®ã cßn n¾m ®­îc kÕt qu¶ cña bµi d¹y ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh ph­¬ng ph¸p d¹y häc cho phï hîp.

         VËy khi ®Æt c©u hái gi¸o viªn ph¶i l­u ý ®Õn c¸ch ®Æt c©u hái vµ c¸ch hái.  Dùa trªn phÐp ph©n lo¹i cña Blom ®Ó dÆt c©u hái theo c¸c cÊp ®é nhËn thøc, c©u hái cÊp cao vµ cÊp thÊp.

           C©u hái cÊp thÊp : biÕt,  hiÓu,  ¸p dông.

           C©u hái cÊp cao lµ : ph©n tÝch tæng hîp ®¸nh gi¸.

Ví dụ: Bài 22: Sơ lược về Mĩ thuật hiện đại Phương tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX( mĩ thuật lớp ). Giáo viên cho học sinh quan sát bức tranh “ Ấn tượng mặt trời mọc”(sơn dầu) của họa sĩ Mô-nê.                 

 

            

                        Ấn tượng mặt trời mọc. Tranh sơn dầu của Mô-nê.

 Hay bức  tranh “ Mô- na Li- da” của Lê-ô-na đơ Vanh-xi trong bài 27: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng( mĩ thuật lớp 7).

 

               Mô-na Li-da( La Giô- công-đơ). Tranh sơn dầu của Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

- Em h·y cho biÕt bøc tranh nµy cña ho¹ sü nµo?

Néi dung tranh ph¶n ¸nh ®iÒu g×?

Em ®· bao giê nh×n thÊy c¶nh nµy trong thùc tÕ ?

H·y ph©n tÝch vÎ ®Ñp trong tranh?

Em h·y nªu kh¸i qu¸t néi dung h×nh thøc t¸c phÈm ?

Theo em bøc tranh nµy cã gi¸ trÞ nghÖ thuËt nh­ thÕ nµo ?

C©u hái cã thể thiÕt kÕ ë nhiÒu d¹ng kh¸c nhau :

C©u hái më lµ c©u cã nhiÒu ph­¬ng ¸n tr¶ lêi .

C©u hái ®ãng lµ c©u hái lùa chän chØ mét ph­¬ng ¸n tr¶ lêi lµ cã hoÆc kh«ng, ®óng hoÆc sai.

Khi häc sinh tr¶ lêi sai kh«ng nªn tá th¸i ®é bùc tøc, phª ph¸n mµ cÇn t¹o ra sù hîp t¸c cëi më,  khuyÕn khÝch sù trau dåi,  cã thÓ hái l¹i b»ng c¸ch ®Æt c©u hái gîi më.

CÇn quan t©m tíi nh÷ng häc sinh Ýt tham gia ph¸t biÓu nh»m khuyÕn khÝch ®éng viªn vµ t¨ng c­êng sù tham gia cña häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp, t¹o sù c«ng b»ng trong líp häc.

       CÇn cã sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a ph­¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p. Lêi gi¶ng ®an xen víi c©u hái t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ®­îc chñ ®éng nghe - suy nghÜ - dù ®o¸n - chê đợi  th«ng tin míi kh«ng nªn ®Æt c©u hái buéc häc sinh ph¶i häc thuéc nh­ ë s¸ch gi¸o khoa, cÇn ®Æt c©u hái suy luËn.

         Kh«ng nªn nh¾c l¹i cña m×nh, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em cã thãi quen suy nghÜ. Kh«ng nªn tù tr¶ lêi c©u hái do m×nh ®­a ra, nh»m t¨ng c­êng sù tham gia cña häc sinh, t¨ng c­êng tÝnh tÝch cùc cña häc sinh, thúc  ®Èy sù t­¬ng t¸c.

        Ngoài viÖc ®Æt c©u hái trùc tiÕp, cần cã thÓ ®­a ra yªu cÇu cô thÓ b»ng c©u hái hoÆc phiÕu bài tập th«ng qua ph­¬ng ph¸p lµm viÖc theo nhãm.

*Ph­¬ng ph¸p lµm viÖc theo nhãm :

       Ph­¬ng ph¸p nµy ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc chñ ®éng,  mäi häc sinh ®Òu ®­îc tham gia häc tËp. X©y dùng cho c¸c em tinh thÇn tËp thÓ, ý thøc céng ®ång víi c«ng viÖc chung,  ®ång thêi h×nh thµnh ë häc sinh ph­¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc, tù lËp kÕ ho¹ch vµ lµm viÖc theo kÕ ho¹ch.

*H×nh thµnh häc tËp:

 - Giao bµi tËp: c¸ch thøc ®­a ra c©u hái hoÆc phiÕu bµi giao viÖc.

 - Giao c¸c c©u hái theo phiÕu bµi tËp, giao bµi cho tõng nhãm.

     * Tæ chøc :

- Chia nhãm (cã thÓ ®Æt tªn nhãm).

Ví dụ: Sắp đặt vị trí nhóm theo sơ đồ chỗ ngồi sau.

 - Với cách sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi như trên tất cả học sinh đều có thể hướng lên bảng, GV dễ quan sát HS, các nhóm có sự thảo luận bàn bạc độc lập.

 

 Bàn Giáo viên

 

   Nhóm 1                                                     Nhóm 3

 

 

   Nhóm 2                                                     Nhóm 4

 

Bàn GV

 Nhóm 1

Text Box:  Nhóm 1

 Nhóm 3

Text Box:  Nhóm 3

 Nhóm 4

Text Box:  Nhóm 4

 Nhóm 2

Text Box:  Nhóm 2                    

                                          Học sinh làm việc theo nhóm

 - Cö nhãm tr­ëng vµ th­ kÝ ghi chÐp.

  - VÞ trÝ cña tõng nhãm.

     * TiÕn hµnh :

  -  NhËn bµi tËp.

  -  Nhãm tù nªu yªu cÇu.

  -  C¸c thµnh viªn th¶o luËn hoÆc cïng lµm.

  -  Nhãm tr­ëng hoÆc ®¹i diÖn thay mÆt nhãm tr×nh bµy.

  -  C¸c nhãm hoÆc c¸ nh©n gãp ý bæ sung.

Ví dụ: - Em hãy đọc, ghi tóm tắt nội dung giới thiệu về tác giả, đặc điểm riêng của từng tác giả( Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái).

 

 

 

                          

                                                                           Họa sĩ Bùi Xuân Phái( 1920 - 1988)

 

                              

- Em h·y xem vµ cho biÕt ý kiÕn nhËn xÐt vÒ néi dung h×nh thøc, giá trÞ nghÖ thuËt cña hai t¸c phÈm. T¸t n­íc ®ång chiªm cña häa sü TrÇn V¨n CÈn vµ KÕt n¹p жng trªn §iÖn Biªn Phñ cña ho¹ sü NguyÔn S¸ng ? Em cã thÓ häc tËp ®­îc g× trong hai t¸c phÈm ®ã?

         

                    Tát nước đồng chiêm. Tranh sơn mài của Trần Văn Cẩn.

 

         

               Kết nạp Đảng ở Điện Biên Ph. Tranh sơn mài của Nguyễn Sáng.

 

- Em h·y s­u tÇm bµi b¸o hay t¹p chÝ viÕt vÒ c¸c t¸c gi¶ hoÆc t¸c phÈm cña c¸c t¸c gi¶ trong bµi häc?

         Víi nhiÖm vô ®­îc giao nh­ vËy dÇn dÇn gi¸o viªn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn häc sinh kÜ n¨ng tù häc,  tù nghiªn cøu mét c¸ch ®éc lËp s¸ng t¹o. Vµo giê häc gi¸o viªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó häc sinh th¶o luËn trong nhãm vµ tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ néi dung bµi häc ®· chuÈn bÞ,  qua ®ã nh»m t¨ng c­êng tÝnh tÝch cùc cña ng­êi tù häc,  tù t×m tßi kh¸m ph¸ lÜnh héi tri thøc mét c¸ch chñ ®éng d­íi sù ®iÒu khiÓn h­íng dÉn cña gi¸o viªn.

         Ph­¬ng ph¸p th¶o luËn cßn gióp cho häc sinh cã ®iÒu kiÖn chia sÎ, häc tËp kinh nghiÖm lÉn nhau, c¸c em tiÕp thu kiÕn thøc  mét c¸ch chñ ®éng s¸ng t¹o, kh«ng bÞ thô ®éng ¸p ®Æt mét chiÒu tõ gi¸o viªn.

       Trong qu¸ tr×nh giao nhiÖm vô cho mçi nhãm ph¶i râ rµng, cô thÓ, cã thÓ t¸ch c¶ c¸c nhãm cïng th¶o luËn mét vÊn ®Ò hoÆc giao cho mçi nhãm mét vÊn ®Ò kh¸c nhau. Tr­íc khi häc sinh th¶o luËn gi¸o viªn nªn quy ®Þnh thêi gian th¶o luËn lµ bao nhiªu phót. Khi c¸c nhãm th¶o luËn gi¸o viªn cÇn ®Õn tõng nhãm theo dâi, gîi ý ®Ó häc sinh th¶o luËn vµo träng t©m vÊn ®Ò, kh«ng lan man lµm mÊt thêi gian.

         Sau khi c¸c nhãm th¶o luËn xong,  nhãm tr­ëng c¸c nhãm lÇn l­ît tr×nh bµ, c¸c nhãm kh¸c bæ sung hoÆc nªu th¾c m¾c. KÕt luËn cña gi¸o viªn cã thÓ ghi trªn giÊy lín ®Ýnh trªn b¶ng hoÆc tr×nh bµy trªn m¸y chiÕu. Trong qu¸ tr×nh häc sinh tr×nh bµy vµ nªu th¾c m¾c, gi¸o viªn cÇn l­u ý kÜ n¨ng cña häc sinh.

    Ví dụ: Ch­a biÕt quan s¸t, quan s¸t cßn sa vµo chi tiÕt vôn vÆt hoÆc ch­a biÕt ph©n tÝch, hoÆc ph©n tÝch ch­a ®óng,  hoÆc ®¸nh gi¸ ch­a ®óng. N¾m ®­îc nh÷ng ®iÓm yÕu cña häc sinh vµ cÇn nhÊn m¹nh vµo nh÷ng ®iÓm ®ã hoÆc gi¶i thÝch râ h¬n ®Ó cñng cè kiÕn thøc vµ h×nh thµnh c¸c kÜ n¨ng cho c¸c em. Khi chèt l¹i cÇn kÕt hîp ph©n tÝch,  gi¶i thÝch minh ho¹,  cã thÓ ph©n tÝch trùc tiÕp tªn t¸c phÈm ®Ó häc sinh bæ sung nh÷ng kiÕn thøc cßn thiÕu hoÆc nhËn thøc ch­a ®Çy ®ñ.

*¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ :

 - Häc sinh ®­îc tù do tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n cña m×nh vµ bæ sung kiÕn thøc cho nhau. Häc sinh ghi nhí kiÕn thøc vµ h×nh thµnh thãi quen ®éc lËp suy nghÜ,  m¹nh d¹n ®­a ra ý kiÕn riªng cña m×nh vµ thãi quen hîp t¸c theo nhãm.

 - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh h×nh thµnh kÜ n¨ng giao tiÕp.

 - Gi¸o viªn lµ ng­êi tæ chøc h­íng dÉn lµ ng­êi gi¸m s¸t ®Ó häc sinh ho¹t ®éng lµ chÝnh. Nh­ vËy trong ph­¬ng ph¸p d¹y häc nµy vai trß cña gi¸o viªn hoµn toµn thay ®æi so víi ph­¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh.

*Nh­îc ®iÓm :

Ph­¬ng ph¸p nµy dÔ mÊt thêi gian vµ kÐm hiÖu qu¶ nÕu phÇn giao nhiÖm vô cña gi¸o viªn kh«ng râ rµng vµ kh©u tæ chøc líp kh«ng tèt.

       Như vậy phần lớn giờ học giáo viên chỉ là người điều khiển còn học sinh là những người thực hành, tìm hiểu và khám phá. Các thao tác của giáo viên là quan trọng nhưng không phải là trọng tâm của giờ học. Trung tâm giờ học chính là học sinh. Phần lớn thời gian của tiết học là sự tìm tòi, trau dồi và ghi chép của học sinh với các tác giả, tác phẩm. Điều quan trọng nhất chính là sau mỗi tiết dạy giáo viên phải đánh giá kết quả của giờ học, điều gì đã làm được và chưa làm được. Học sinh hiểu bài được bao nhiêu phần trăm. Nếu tất cả các bài học thường thức mĩ thuật đều áp dụng các bước như thế này đã được chưa?

       Từ đó rút ra kinh nghiệm để có thể tự tìm ra những phương pháp tốt hơn, giúp học sinh tiếp thu được kiến thức mà tránh bị nhàm chán.

 

* Tổ chức các trò chơi:

     Ở các bài học khác nhau giáo viên có thể củng cố kiến thức bằng cách chơi một trò chơi khác nhau.

Ví dụ: Bài 23: “Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng”(mĩ thuật  ).

Nội dung

Đúng

Sai

Vanh- xăng Van Gốc là họa sĩ thuộc thời kì Tân ấn tượng

 

 

Mô- nê là họa sĩ thời kì Ấn tượng

 

 

Ma- nê là họa sĩ chỉ bán được 1 bức tranh trong cuộc đời sáng tác

 

 

Vanh- xăng Va Gốc là họa sĩ người Pháp

 

 

          Ngoài việc dạy và học ở trên lớp, giáo viên có thể kết hợp với nhà trường tổ chức cho học sinh sinh hoạt, hoạt động ngoài giờ bằng các buổi tham quan các công trình mĩ thuật của địa phương hoặc bảo tàng mĩ thuật. Thông qua những tiết học ngoại khóa đó, học sinh có thể tiếp xúc trực tiếp với các công trình nghệ thuật, các tác phẩm mĩ thuật, nâng cao khả năng cảm thụ thẩm mĩ, giúp các em củng cố thêm kiến thức về lịch sử, thấy được những cống hiến của giới mĩ thuật nói chung, giới văn nghệ sĩ nói riêng vào kho tàng văn hóa dân tộc. Từ đó, các em có những nhận thức đúng dắn và càng yêu quý các tác phẩm mĩ thuật trong kho tàng mĩ thuật mà cha ông ta để lại.

 

 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

       Ngày nay học hiểu là xu thế tất yếu, muốn vậy ngườ học phải chủ động, tự giác, coi học là nghĩa vụ đồng thời là niềm vui. Dạy học phát triển cũng là xu thế chung không thể cưỡng lại được. Do vậy học hiểu và học để vận dụng mới là cái đích của dạy học.

- Học sinh học tập đạt kết quả cao cần hướng cho học sinh động cơ học tập: Động cơ học tập của học sinh thể hiện ở hoạt động tự lực trong học tập. Để hình thành kĩ năng cơ bản về mĩ thuật, có thái độ đúng đắn với học.

- Luôn đổi mới hình thức tổ chức tiết học, tạo không khí học tập tốt để học sinh háo hức chờ đón bài học.

- Tránh rập khuôn, cứng nhắc để cho mỗi giờ học là một giờ các em được bồi dưỡng về tình cảm, giải thoát những căng thẳng trong các giờ học khác.

- Tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu những vấn đề bằng cách thảo luận, trắc nghiệm, trò chơi, tham quan...từ đó sẽ tạo sự say mê hứng thú và sự lôi cuốn cái đẹp để học sinh hiểu rõ hơn về mĩ thuật Việt Nam và Thế giới.

- Trong giảng dạy luôn gắn lý thuyết với thực tế đó là việc sử dụng đồ dùng dạy học phong phú, đa dạng. Bởi vì dạy mĩ thuật thường thức là day trên những gì cụ thể, hiện diện trước học sinh. Học sinh dược quan sát một cách cụ thể về đường nét, hình dáng, đậm nhạt, màu sắc, bố cục và tương quan giữa các ngôn ngữ trên.

- Điều cần hơn cả là phẩm chất của thầy, trình độ học vấn của thầy. Người làm công tác giáo dục phải có lòng nhiệt tình, yêu mến lớp trẻ, có lý tưởng đào tạo thế hệ trẻ, hiện hiện bằng niềm say mê nghề nghiệp, có lương tâm nghề nghiệp, làm việc cần cù, có trách nhiệm, sống giản dị, chân tình, có uy tín trước học sinh, phải luôn trau dồi kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn.

2. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

Các cấp quản lí giáo dục đầu tư thêm phương tiện dạy học hiện đại, cơ sở vật chất, trực quan cho các khối lớp.

-  Cần duy trì đều lịch sinh hoạt chuyên môn, và có những bài tham luận, đề tài sáng kiến được trao đổi trong tổ bằng bài thuyết trình trên giáo án điện tử giúp đội ngũ giáo viên MT học tập, rút kinh nghiệm cho công tác giảng dạy .

3. KẾT LUẬN.

       Tuy nhiên không có phương pháp dạy học nào là vạn năng muốn nâng cao chất lượng môn học Mĩ thuật người giáo viên phải biết vận dụng những phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đối tượng học sinh, nắm vững những yêu cầu đổi mới phương pháp và kĩ năng dạy học, sao cho thu hút được sự tập trung chú ý của học sinh, biến học sinh thành một chủ thể tích cực, chủ động nắm bắt kiến thức một cách tự nhiên, không gò bó giáo viên chỉ cần đứng vai trò là người hướng dẫn... Hiện nay việc dạy và học mĩ thuật còn thiếu thốn về học cụ và học liệu, do vậy việc áp dụng phương pháp dạy học thêo yêu cầu đổi mới còn gặp nhiều khó khăn... không thể một sớm, một chiều mà chúng ta có thể khắc phục được. Do vậy việc nghiên cứu học hỏi và trang bị cho mình kiến thức về phương pháp dạy học, áp dụng phương pháp một cách khoa học giúp khắc phục tối đa những hạn chế, nâng cao được chất lượng môn học là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng của mỗi giáo viên. Chính từ những việc làm thiết thực đó minh chứng cho chúng ta tham gia một cách tích cực vào việc áp dụng đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy năng lực thường thức mĩ thuật cho học sinh THCS…

 

    Với bài viết trên chắc chắn chưa thực hoàn thiện về nội dung. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí ...../

 

             Tôi xin chân thành cảm ơn !

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Ban giám hiệu

Hà Nôi,ngày 26 tháng 03 năm 2015

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung cửa người khác.

 

 

 

 

 

        Nguyễn Thị Kim Phượng

 

 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1-Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học môn Mĩ thuật THCS.

Tác giả: Đàm Luyện, Bạch Ngọc Diệp, Nguyễn Quốc Toản. Năm 2008.

2-Thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá.

Tác giả PGS - TS Đặng Thành Hưng.

3-Mĩ thuật và phương pháp dạy học Mĩ thuật ( phần 1).

Tác giả: Trần Nguyên Bình, Võ Quốc Thạch, Nguyễn Thị Ngọc Bích.

4-Một số tài liệu trên mạng Internet.