/upload/29614/fck/files/Âm nhạc 7 - Tiết 28 Ôn tập bài hát Ca - chiu - sa, TDN số 8.ppt